Brockman Syncline 4 – White Quartz Road

Rio Tinto (Iron Ore Expansion Projects)

Pilbara Region, Western Australia, Australia